VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

Základní údaje:

Provozovatel obchodu: Bateria Slaný CZ, s.r.o.

Sídlo a provozovna společnosti:Netovická 875, 274 01 Slaný

IČO:25139096 DIČ: CZ25139096

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze,oddílu C, vložka 52910

Bankovní spojení: PPF Banka, 2013730001/6000

Telefonní kontakt:312 522 845, 603 804 707

Email: prodej@bateria.cz

Otevírací doba:Po – Pá 7.00-15.00

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě a pro nákup zboží v provozovně a sídle společnosti. Upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím Bateria Slaný CZ, s.r.o. (dále jen "prodávající") a spotřebitelem (dále jen "kupující"). Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které obchodní podmínky neupravují,se řídí Novým občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), ve znění pozdějších právních předpisů. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva je v jazyce českém.

1.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.bateria.cz stejně jako ve své provozovně a sídle společnosti. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.3. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva-objednávka je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu, zde je možné je vytisknout.

2. Uzavření kupní smlouvy – internetový obchod

2.1. Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je nabízeno prodávajícím k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a všech souvisejících poplatků, bez dopravného a balného. V detailu jednotlivých položek je uvedeno, zda jsou zobrazované položky skladem.

2.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Při nákupu v internetovém obchodě http://www.haze-akumulatory.cz/ vede k objednávce provedení následujících úkonů: vložení zboží do košíku, výběr způsobu dodání, zadání identifikačních údajů, zvolení způsobu úhrady, potvrzení souhlasu s obchodními podmínkami, odeslání objednávky. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky.

2.3. Po odeslání objednávky prodávající informuje zákazníka o přijetí této objednávky elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Tato zpráva o přijetí objednávky je považována za potvrzení a přijetí nabídky k uzavření smlouvy, kterou učinil kupující, a tím je také uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím.

2.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

3. Platební podmínky a cena zboží

3.1. Informace o cenách uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky.

3.2. Ceny v internetovém obchodě mohou být odlišné od cen nabízených v provozovně a v sídle prodávajícího.

3.3. Platební podmínka – způsoby plateb

- hotově při převzetí zboží (osobní odběr na provozovně či v sídle společnosti)
- bankovním převodem na účet při internetové objednávce (zálohová platba na základě údajů zaslaných kupujícímu při potvrzení objednávky)
- dobírkou (hotovost je oprávněn převzít pracovník dopravní společnosti, vystaví doklad o převzetí částky)
- zálohová platba (na základě vystavené ZF, při nákupu v internetovém obchodě není automaticky vystavována, ZF lze vystavit na vyžádání)

Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura". Po uhrazení zálohy je zboží odesláno s daňovým dokladem - Fakturou.

3.4. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

4. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží

4.1. Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, zboží skladem obvykle 1 - 7 pracovních dnů. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Pokud zboží není skladem, je nutno ověřit dodací lhůtu dotazem u prodávajícího.

4.2. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího.

4.3. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění a stěhování do bytu, není-li dohodnuto nebo smluvně ujednáno jinak. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje fakturu a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Návod pro provoz a používání výrobku je možné nalézt v sekci INFORMACE na těchto stránkách. Záruční list je vždy nepotvrzený (vzhledem k možnosti kupujícího odstoupit od smlouvy), potvrzení provedeme obratem po zaslání na adresu prodávajícího spolu s kopií faktury nebo osobně v sídle prodávajícího. Pokud výrobce k výrobku nepřikládá záruční list, pak postačí daňový doklad - faktura.

4.4. Dopravu zboží zajišťuje prodávající na uvedenou adresu a to v rámci celé České republiky prostřednictvím smluvních přepravců. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy a způsobu platby. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky. Zboží, které samostatně váží více jak 40kg se řeší individuální dopravou prodávajícího.

Poštovné a balné činí:

Objednávka v internetovém obchodě

- platba bankovním převodem:100 Kč vč. DPH za každých 30 kg zásilky

- platba dobírkou: 100 Kč vč. DPH dopravné + 30 Kč dobírka za každých 30 kg zásilky, pokud je zásilka rozdělena do více balíků, je cena za každý další balík 100 Kč (to znamená 230 Kč, 330,- Kč ...)

Ostatní objednávky (telefonické, e-mailem,faxem,poštou)

- platba bankovním převodem:110 Kč vč. DPH za každých 30 kg zásilky

- platba dobírkou:150 Kč vč. DPH za každých 30 kg zásilky

4.5. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží ihned při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.

4.6. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit na email prodej@bateria.cz.

4.7. Společnost Bateria Slaný CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží a to při osobním odběru zboží na své provozovně a sídle prodávajícíeho to v případech, kdy dodávka zboží je kupujícím placena předem prostřednictvím bankovního převodu nebo prostřednictvím faktury se splatností.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (pomocí prostředků komunikace na dálku).

5.2. Kupující má právo odstoupit od objednávky i kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky (tel.: 312 522 845) nebo na emailu: prodej@baterie.cz.

5.3. V případě, že je zboží zakoupeno v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení nevzniká.

5.4. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího (Bateria Slaný CZ, s.r.o.,Netovická 875, 274 01 Slaný email: prodej@bateria.cz) formou jednostranného právního jednání (například prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).

5.5. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, (nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel oznámení o odstoupení od smlouvy), všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb bude použit bankovní převod nebo poštovní poukázka, pokud se strany nedohodnou jinak. Platbu je možné vrátit až po obdržení vráceného zboží.

5.6. Kupující se zavazuje vrátit zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy zpět na adresu prodávajícího: Bateria Slaný CZ, s.r.o.,Netovická 875, 274 01 Slaný.

5.7. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Vrácené zboží pečlivě zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Nezasílejte zboží zpět na dobírku. Zásilka bude odmítnuta

5.8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsoben, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li ke zboží poskytnut dárek je kupující povinen se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

5.9. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 5 od smluv:

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího

- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
- na dodávku zboží které se prodává v hygienickém obalu a obal byl porušen

6. Práva a povinnosti z vadného plnění

6.1. Jakost při převzetí

6.1.1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

6.1.2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

6.1.3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

6.1.4. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

6.1.5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

6.1.6. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

6.2. Zákonná práva z vad

6.2.1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

6.2.2. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy(bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
- bezplatné odstranění vady opravou
- přiměřenou slevu z kupní ceny
- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

6.2.3. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

6.2.4. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.2.5. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

6.2.6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7. Vyřízení reklamace

7.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

7.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

7.3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

7.5. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

7.6. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, ale nebrání řádnému užívání výrobku, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

7.7. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. V případě neoprávněné reklamace se záruka za jakost neprodlužuje.

7.8. Prodávající bude informovat kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím SMS, emailem, telefonicky.

7.9. Po vyřízení reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

7.10. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo, daňové identifikační číslo. (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

9.4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.6. Údaje o Vaší činnosti, o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10-ti let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

9.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

9.10. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na prodej@haze-akumulatory.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky. (312 522 845, 603 804 707)

10. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

12. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění (což ale na do té doby uzavřené objednávky nemá vliv, pro ně platí znění obchodních podmínek v době uzavření smlouvy).