ZÁRUKA A REKLAMACE

6. Práva a povinnosti z vadného plnění

6.1. Jakost při převzetí

6.1.1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

6.1.2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

6.1.3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

6.1.4. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

6.1.5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

6.1.6. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

6.2. Zákonná práva z vad

6.2.1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

6.2.2. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy(bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
- bezplatné odstranění vady opravou
- přiměřenou slevu z kupní ceny
- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

6.2.3. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

6.2.4. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.2.5. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

6.2.6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7. Vyřízení reklamace

7.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

7.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

7.3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

7.5. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

7.6. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, ale nebrání řádnému užívání výrobku, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

7.7. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. V případě neoprávněné reklamace se záruka za jakost neprodlužuje.

7.8. Prodávající bude informovat kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím SMS, emailem, telefonicky.

7.9. Po vyřízení reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

7.10. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

PODMÍNKY ZÁRUKY AKUMULÁTORŮ HAZE - DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Při přejímce akumulátorů dbejte na kontrolu přebíraných článků / baterií.
Mechanické a elektrické poškození okamžitě reklamujte a reklamaci neprodleně
uplatňujte u dodavatele a u dopravce. Po převzetí zboží a potvrzení příslušných
dokumentů (dodací list, faktura) bude brán při reklamaci zřetel s výjimkou skrytých
výrobních a funkčních vad.
Záruka na akumulátory HAZE je poskytována v délce 24 měsíců od data prodeje.
Záruka se vztahuje na funkčnost akumulátoru (schopnost nabít a vybít) a skryté
výrobní vady.
Záruka se nevztahuje na ztrátu kapacity vlivem používání, nevhodného skladování
po zakoupení a nevhodného provozování akumulátoru.
Dále se záruka nevztahuje na mechanické poškození akumulátoru, vyjma případu
vnitřního kratu způsobeného skrytou výrobní vadou.
Záruka se také nevztahuje na poškození teplem a zásahem vyšší moci (povodně,
zemětřesení, údery blesku, požáry a jiné živelné pohromy).
Záruka se nevztahuje na poškození vlivem výbuchu, jelikož při správné instalaci
a provozu k takovémuto jevu nemůže běžně dojít.
Záruka se nevztahuje na poškození vlivem lidského faktoru. 

Kapacita i životnost akumulátorů HAZE je vztažena ke konečnému vybíjecímu
napětí 1,75V na článek při C20. Vybíjení akumulátorů pod hranici 1,75V na článek
snižuje jejich životnost, kapacitu a spolehlivost pro další použití. Obecně platí, že
čím je akumulátor HAZE vybíjen na nižší napětí, tím dochází k většímu / rychlejšímu
vnitřnímu stárnutí a následnému poškození akumulátoru. Toto poškození se
projevuje ztrátou kapacity a rozpadem desek akumulátoru. Rozpad desek
akumulátoru se projevuje snížením provozního napětí akumulátoru a neschopností
pojmout elektrický náboj. V případě, že se na akumulátoru projeví výše popsané
vlastnosti a bude prokázáno, že akumulátor byl vybíjen pod napětí 1,75V na článek,
bude považován takto projevující se akumulátor za opotřebený vlivem používání.

Předpokládaná životnost baterií (5, 12, 15 let) je orientační údaj stanovený dle
evropských norem. Této životnosti dosahuje baterie v ideálních laboratorních podmínkách.
Při běžném dokonalém (monitorování a perfektní bezchybé udržování baterie + provoz
přesně dle návodu) skutečném provozu dosahují baterie životnosti cca 60 – 70%
předpokládané životnosti. Při běžném průměrném skutečném provozu (správná
funkce nabíječe, dodržení teplot, vybíjení do 1,75V / článek atd...) dosahují baterie
cca 50%předpokládané životnosti. Při ztíženém skutečném provozu (časté výpadky,
hluboké vybíjení atd...) dosahují baterie cca 20% předpokládané životnosti.
Tyto hodnoty platí při teplotě 20°C (+/- 1°C). Při provozu ve vyších teplotách se
skutečná doba životnosti baterií ještě snižuje (při každých dalších 8°C o 50%).
Při výpočtu vhodné baterie je proto nutné tyto informace vzít na vědomí. Jednou
z variant prodloužení životnosti je možné naddimenzování kapacity akumulátoru.

V případě, že akumulátor vykazuje vlastnosti neodpovídající katalogovým hodnotám
a z tohoto důvodu je reklamován, musí být předložen k přezkoušení společně
s dokladem (kopií dokladu) o koupi na kterém je vyznačen datum nákupu.

Na mechanicky, elektricky nebo tepelně poškozené akumulátory se nevztahují
záruční podmínky, pokud nedošlo k vnitřnímu zkratu akumulátoru, který byl zapříčiněn
skrytou výrobní vadou.

Postupné snižování kapacity akumulátoru nepodléhá záruční době, jelikož se
jedná o běžné opotřebení akumulátoru vlivem používání. Při určování “postupné” ztráty
kapacity je nutné brát potaz na náročnost provozních podmínek v kterých byl
akumulátor provozován.

Pokud se na těle akumulátoru během používání vyskytnou deformace nebo dokonce
praskliny, jedná se o nevhodné / neodpovídající nabíjení. Na takto vzniklé deformace
se nevztahuje záruční lhůta, jelikož se jedná o nesprávné zacházení ze strany uživatele.